Publication

Artificial Topological Superconductor by the Proximity Effect
Jin-Peng Xu, Canhua Liu, Mei-Xiao Wang, Jianfeng Ge, Zhi-Long Liu, Xiaojun Yang, Yan Chen, Ying Liu, Zhu-An Xu, Chun-Lei Gao, Dong Qian, Fu-Chun Zhang, and Jin-Feng Jia
Phys. Rev. Lett. 112, 217001 (2014)

Orbit- and atom-resolved spin textures of intrinsic, extrinsic, and hybridized Dirac cone states
Lin Miao, Z. F. Wang, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, J. H. Dil, C. L. Gao, Canhua Liu, Feng Liu, Dong Qian, and Jin-Feng Jia
Phys. Rev. B 89, 155116 (2014)

Identifying Magnetic Anisotropy of the Topological Surface State of Cr0.05Sb1.95Te3 with Spin-Polarized STM
Fang Yang, Y. R. Song, H. Li, K. F. Zhang, X. Yao, Canhua Liu, Dong Qian, C. L. Gao, and Jin-Feng Jia
Phys. Rev. Lett. 111, 1768022013

Anisotropic Topological Surface States on High-Index Bi2Se3 Films
Zhongjie Xu, Xin Guo, Mengyu Yao, Hongtao He, Lin Miao, Lu Jiao, Hongchao Liu , Jiannong Wang, Dong Qian, Jinfeng Jia, Wingkin Ho, and Maohai Xie
Adv. Mater., 25 1557-1562 (2013)

Quasiparticle Dynamics in Reshaped Helical Dirac Cone of Topological Insulators
Lin Miao , Z.F. Wang , Wenmei Ming , Meng-Yu Yao , Meixiao Wang , Fang Yang , Y.R. Song , Fengfeng Zhu , Alexei V Fedorov , Z. Sun , C.L. Gao , Canhua Liu , Qi-Kun Xue , Chao-Xing Liu , Feng Liu , Dong Qian , Jin-Feng Jia
PNAS, 110(8) 2758-2762 (2013)

Creation of helical Dirac fermions by interfacing two gapped systems of ordinary fermions
Z. F. Wang, Meng-Yu Yao, Wenmei Ming, Lin Miao, Fengfeng Zhu, Canhua Liu, C. L. Gao, Dong Qian, Jin-Feng Jia, and Feng Liu
Nat. comm.. 4,1384 (2013)
Carrier density dependence of the magnetic properties in iron-doped Bi2Se3 topological insulator
H. Li, Y. R. Song, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, Canhua Liu, C. L. Gao, Jin-Feng Jia, Dong Qian, X. Yao, Y. J. Shi, and D. Wu
J. Appl. Phys. 113, 043926 (2013)
Carriers dependence of the magnetic properties in magnetic topological insulator Sb1.95-xBixCr0.05Te3
H. Li, Y. R. Song, Meng-Yu Yao, Fang Yang, Lin Miao, Fengfeng Zhu, Canhua Liu, C. L. Gao, Dong Qian, X. Yao, Jin-Feng Jia, Y. J. Shi, and D. Wu
Appl. Phys. Lett. 101, 072406 (2012)

Large Magnetic Moment of Gadolinium Substituted Topological Insulator: Bi1.98Gd0.02Se3
Y. R. Song, Fang Yang, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, Lin Miao, Jin-Peng Xu, Mei-Xiao Wang, H. Li, X. Yao, Fuhao Ji, S. Qiao, Z. Sun, G. B. Zhang, B. Gao, Canhua Liu, Dong Qian, C. L. Gao, and Jin-Feng Jia
Appl. Phys. Lett. 100, 242403 (2012)

Spatial and Energy Distribution of Topological Edge States in Single Bi(111) Bilayer
Fang Yang, Lin Miao, Z. F. Wang, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, Y. R. Song, Mei-Xiao Wang, Jin-Peng Xu, Alexei V. Fedorov, Z. Sun, G. B. Zhang, Canhua Liu, Feng Liu, Dong Qian, C. L. Gao, and Jin-Feng Jia
Phys. Rev. Lett. 109, 016801 (2012).

The Coexistence of Superconductivity and Topological Order in the Bi2Se3 Thin Films
Mei-Xiao Wang, Canhua Liu, Jin-Peng Xu, Fang Yang, Lin Miao, Meng-Yu Yao, C. L. Gao, Chenyi Shen, Xucun Ma, X. Chen, Zhu-An Xu, Ying Liu, Shou-Cheng Zhang,
Dong Qian, Jin-Feng Jia, Qi-Kun Xue

Science 336, 52 (2012).